بایگانی‌های گردشگری ادبی - میراث فارس

۲۵آبان
ورود شیراز به پویش جهانی کتاب گردشگر
#شیراز_پایتخت_کتاب_ایران

ورود شیراز به پویش جهانی کتاب گردشگر

امیدبخش همچنین ورود ایران به پویش جهانی کتاب گردشگر را از شیراز دانست که از امروز گشایش خواهد یافت و با ثبت نخستین کتاب‌های ایرانی که همگی داستان کودک هستند، روزنه نویی پیش روی فرهنگ‌سازی در زمینه کتاب و کتاب‌خوانی در ایران از یک سو، و شناساندن فرهنگ ایرانی به دیگران از سوی دیگر را خواهد گشود.